petrpavelhram (petrpavelhram) wrote,
petrpavelhram
petrpavelhram

Category:

Второе Послание к коринфянам (апостолам): 2 Кор., 193 зач., 11, 21 ‒ 12, 9

Авторы: святитель Феофан Затворник; архиепископ Аверкий Таушев; А. П. Лопухин

21 По досажéнию глаголю, занé яко мы изнемогóхом; о нем же аще дерзает (смеет) кто (хвалиться чем-либо), несмыслено глагóлю (скажу по неразумию), дерзáю и аз. По досажению глаголю, κατα ατιμιαν, по безчестию (синод. к стыду). Можно и апостолово безчестие разуметь, и коринфян. Апостолово так: говорю это по чувству безчестия, мне таким вашим отношением к лжеапостолам наносимого. Будто у меня ничего такого нет, чем те хвалятся и за что вы им так поработились! – Коринфян так: к стыду вашему говорю это. Как вам не видеть, что все то, чем они хвалятся, есть и у меня. Мы-то у вас стали уж ничто, изнемогóхом, представляемся вам немощными, никакого достоинства не имеющими, ничтожными?! – Нет, это несправедливо. Ибо если смеет кто выставлять на вид какое-либо плотское показное преимущество, смею это и я не меньше его. Напрасно лжеапостолы, которых святой Павел называет льстивыми (лукавыми) делателями и которые только вид принимают апостолов Христовых, не будучи в действительности таковыми, хвалятся своими плотскими преимуществами, ибо этих преимуществ у святого апостола гораздо больше. И апостолу есть чем похвалиться, если находят чем хвалиться его противники. 22‒23 Еврéи ли суть? и аз. Изрáильте ли суть? и аз. Семя Авраáмле ли суть? и аз. Служители Христóви ли суть? не в мудрости (в безумии) глаголю, пáче аз (я больше). В трудéх мнóжае (гораздо более), в ранах пребóле (безмерно), в темницах ѝзлиха (более), в смéртех мнóгащи (при смерти многократно). Апостол такой же еврей, потомок Израиля (Иакова) и Авраама, как и его иудействующие противники. А в отношении к апостольству он несравненно выше их. В доказательство последней мысли он указывает на те многочисленные жертвы, какие он принес в деле своего апостольского служения. И он перечисляет все труды свои и скорби, какие пришлось ему перенести за благовествование Христово, отчасти только рассказанные в книге Деяний апостольских. 24 от июдей пять крáты четыридесять (ударов), рáзве едѝныя (без одного) приях… Постановление закона Моисеева (Втор. 25: 3) о наказании преступника 40 ударами было переиначено во избежание того, чтобы случайно не было дано более сорока ударов: установили, чтобы ударов давалось только 39: 13 по груди и по 13-ти на каждое плечо. Отсюда узнаем, что ко времени написания послания, то есть около 58-го года апостол уже был судим на иудейском суде пять раз. В Деяниях об этом не сказано.

25 трищи пáлицами биéн бых, единою (однажды) кáменьми намéтан бых, трикрáты корабль опровéржеся (сокрушился) со мною; нощь и день во глубине (морской) сотворих (пробыл). Книга Деяний (16: 22) сообщает только об одном случае избиения апостола Павла палками (вероятно прутьями; наказание римское) в Филиппах. О побиении Павла камнями см. Деян 14: 9. Об опасностях, каким Павел до этого времени подвергался на море, также ничего не известно. Нощь и день во глубине сотворих. «Два раза легко избавлялся от беды, а один раз целые сутки по разбитии корабля носим был по морю, плавал во глубине морской, вероятно, ухватившись за какой-нибудь корабельный отломок» (еп. Феофан, свт. Златоуст). 26‒27 Апостол перечисляет те опасности, каким он подвергался во время своих апостольских путешествий. В путных шествиих мнóжицею (много раз); беды́ (испытывал опасности) в рекáх, которые приходилось переплывать и в то время, когда они бурлят и широко разливаются, беды́ от разбойник, которых много было в те времена, беды́ от срóдник (единоплеменников), беды́ от язык(-чников), беды́ во градéх, жители которых иногда восставали против Павла, беды́ в пусты́ни, где он мог погибнуть от голода, жажды и от диких зверей, беды́ в мóри, беды́ во лжебрáтии. В труде и пóдвизе (изнурении), во бдéниих множицею (многократно), во алчбé (голоде) и в жáжди, в пощéниих многащи, в зиме (на стуже) и наготе. Часто он повергал себя посту: это вероятно имело место тогда, когда ему приходилось изгонять из людей нечистых духов, или же истощая свое собственное тело: усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным (1 Кор. 9: 27). 28‒29 Но это все – постороннее, так сказать, экстраординарное в жизни апостола. В обыкновенное же время, когда он действует как пастырь и руководитель основанных им церквей, он также все время погружен в заботы и переживает все, что мучит и тревожит его духовных чад: Кромé внешних (посторонних приключений) напáдании (стечение людей) яже по вся дни (ежедневно), и попечéние (забота о) всем церквам. Кто изнемогает, (с кем бы) и (я) не изнемогáю? Кто соблажня́ется, (за кого бы) и аз не разжизáюся? – воспламеняется, сгорает в постоянном огне за всех, кто подвергается искушениям. Перечисляя все те гонения и истязания, которые ему пришлось испытать, святой апостол все подвиги свои приписывает благодати Божией, а себе только немощи: áще (если) хвалѝти ми ся подобает (мне должно), яже о немощи моей похвалюся (ст. 30). Апостол ссылается прежде всего на те внешние преимущества, какие он имеет наравне с своими противниками, а потом говорит о том, чего не имеют за собою те, то есть о своих необыкновенных подвигах на благо Церкви и своих страданиях и даже о своих немощах. Он разъясняет столь странную для многих «похвалу» тем соображением, что ему ее стыдно говорить о своих «немощах». Эти немощи нисколько не унижают его апостольского достоинства, а напротив являют в нем истинного служителя Христова, который идет на всякие страдания для Христа. 31‒32 Бог и Отец Господа нашего Исуса Христа, вéсть (знает) Сыи, благословен вó веки, яко не лжу (что я не лгу). В Дамáсце языческии князь (областной правитель) Арéфы царя, стрежáше (стерёг) Дамаск град, я́ти (схватить) мя хотя; и оконцем в кошницы (корзине) свешен бых по стене, и избегох из руку его. Апостол утверждает, что опасность в то время для него предстояла самая серьезная. Жившие в Дамаске иудеи наняли одного арабского шейха, служившего у арабского царя Ареты, для того чтобы он захватил Павла и поступил с ним как ему казалось лучшим. От такого человека можно было ожидать всего, и потому он должен был скорее бежать из Дамаска (ср. Деян. 9: 25). Глава 12, стих 1. Похвалитися же не пóльзует ми (не полезно мне); прииду бо в видéния и откровения Господня. Апостол сознает, что самовосхваление ему не принесет пользы потому, что он должен при этом, принимая во внимание желание Коринфян, говорить о чрезвычайных, бывших ему откровениях и видениях. Первые предполагают собою откровения в словесной форме, вторые – откровение в символических образах и картинах. В этой главе святой Павел свое апостольское звание защищает и доказывает указанием на свое восхищение до третьего неба (восхищéна бывша таковáго до третияго небесе), где он испытал блаженнейшее состояние и где: слышал неизреченны глаголы, ихже (которых) не леть (нельзя) есть человеку глаголати (пересказать). Апостол говорит о себе, как о другом лице: вем (знаю) человека... Святой Иоанн Златоуст поясняет, что святой Павел говорит так «для того, чтобы и сим показать, как неохотно приступает к делу», то есть как неприятно ему говорить что-либо в похвалу себе, что он говорит это лишь по вынужденной необходимости защищать высоту своего апостольского достоинства от клеветников. Под третьим небом, как рассуждает блаженный Феодорит, следует понимать рай. Было это прежде лет четыри нáдесяте. Если послание написано в 58 г., то видение падает на 44 год, когда святой Павел и Варнава носили милостыню в Иерусалим, а затем были отделены Духом Святым на великое служение проповеди Евангелия язычникам (Деян. 13: 2‒3). Тут же апостол добавляет, что в предупреждение превозношения чрезвычайностью получаемых им откровений даст ми ся ми пáкостник (дано мне жало) плоти, ангел сатанин, да ми пакости деет (удручать меня), да (чтобы) не превозношуся. Выражение ангел сатанин указывает на особого служителя сатаны, который был послан апостолу, с соизволения Божия, как спутник постоянно его сопровождавший. Этот ангел сатаны должен был удручать его, точнее: ударять его прямо в лицо кулаками (κολαφίζειν) и тем мучить. «Обыкновенно думалось, говорит епископ Феофан Затворник, что жало в плоть, ангел сатаны, есть нечто смущавшее и безпокоившее святого Павла со стороны плоти и находившееся в самой плоти. Новые толковники признали, что святой Павел говорит здесь о движениях похоти плотской. Но похоть плотская что за особенность? Ее испытывают все, и не только безбрачные, но и брачные. А святой Павел образом выражения своего дает мысль, что ему дано нечто особенное, что не всем обще. К тому же данный ему пакостник, κολαφίζῃ, бьет по щекам, немилостиво, жестоко действует, а похоть плотская есть самый льстивый и вкрадчивый враг. Потому эту мысль принять нельзя. Наши толковники полагают, что святой Павел говорит здесь, так же, как и прежде, о внешних бедствиях и о неприязненности со стороны врагов Евангелия, кои суть орудия сатаны». По-видимому, это была болезнь, но что это была за болезнь ап. не объясняет, так как очевидно читателям послания она была известна. Вероятнее всего предположение, что здесь апостол разумел острые приступы неврастении, которая неожиданно делала его бессильным и безвольным и именно тогда, когда ему приходилось публично выступать как проповеднику Евангелия. Святой Иоанн Златоуст говорит, что слова апостола имеют такой смысл: «Бог не благоволил, чтобы проповедь наша распространялась беспрепятственно, желая смирить наше высокое о себе мнение; но попустил противникам нападать на нас». От этих то наветов вражьих и молил апостол освободить его трикраты, в смысле «многократно» (святой Иоанн Златоуст), но услышал ответ Господа: довлѣ́етъ ти́ благодáть Моя, си́ла бо Моя́ въ нéмощи совершáется, то есть: «Довольно для тебя, что ты воскрешаешь мертвых, исцеляешь слепых, очищаешь прокаженных и творишь другие чудеса. Не домогайся того, чтобы жить в безопасности, без страха, и проповедовать без труда. Но ты скорбишь и печалишься? Не приписывай Моей немощи того, что многие коварствуют против тебя, терзают тебя, гонят и бьют тебя бичами. Сие самое и показывает Мою силу. Сила Моя совершается в немощи, то есть когда вы, гонимые, одерживаете верх над гонителями, когда вы преследуемые побеждаете своих преследователей, когда вы связываемые обращаете в бегство связывающих» (святой Иоанн Златоуст). Слáдце убо (потому гораздо охотнее) похвалюся паче в немощех моих, да вселѝтся (чтобы обитала) в мя сила Христова. Господь объяснил ему в откровении, что благодать, данная Павлу, поможет ему достигать своих целей, не смотря на преграды, какие ставит ему в его деятельности неотвязчивая болезнь. Поэтому теперь и апостол хочет хвалиться своими слабостями, потому что ему, значит, больше можно ожидать благодатной помощи от Христа. «Чтобы коринфяне не упали в духе, Павел показывает, что чрез гонения делается он славнее, что в сем особенно обнаруживается сила Божия и что совершающееся с ним достойно того, чтоб тем хвалиться. Посему и говорит: сладце убо похвалюся… я сим украшаюсь и еще большую силу привлекаю на себя от Бога: да вселится в мя сила Христова. Сими словами дает разуметь и другое нечто, именно: в какой мере усиливались искушения, в такой мере умножалась и пребывала в нем благодать» (святой Златоуст).

Tags: Евангелие дня
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author