petrpavelhram (petrpavelhram) wrote,
petrpavelhram
petrpavelhram

Евангелие дня с толкованием: Мк., 13, 1‒8Авторъ: протоiерей Олегъ Стенѧ́евъ

Толкован
iе на сегодняшнее евангельское чтенiе (Мк. 13, 1‒8). Текстъ по Острожской Библiи 1581 года: И исходя́щу Ему́ от­ це́ркве, глаго́ла Ему́ еди́нъ от­ учени́къ Его́. Учи́телю, ви́ждь каково́ ка́менiе, и какова́ зда́нiѧ. И от­вѣща́въ Iсу́съ, рече́ ему́. ви́диши ли сiѧ́ вели́ка зда́нiѧ? не и́мать оста́ти здѣ́ ка́мень на ка́мени, и́же не разори́т­ся. И сѣдѧ́щу Ему́ на горѣ́ Елео́нстѣй прѧ́мо це́ркви, вопроша́ху Его́ еди́ного, Пе́тръ, и Iа́ковъ, и Iоа́н­нъ, и Андре́ѧ, рцы́ на́мъ, когда́ сiѧ́ бу́дутъ? и коé бу́детъ зна́менiе, егда́ и́мутъ всѧ́ сiѧ́ сконча́тисѧ? Iсу́съ же от­вѣща́въ и́мъ, нача́тъ глаго́лати. блюдѣ́теся, да не кто́ ва́съ прельсти́тъ. Мно́зи бо прiи́дутъ вó имя Мое́ глаго́люще, я́ко. А́зъ е́смь, и мно́гы прельстѧ́тъ. Егда́ же услы́шите бра́ни, и слы́шанiѧ бра́немъ, не ужаса́йтесѧ. подоба́етъ бо бы́ти, но не у́ кончи́на. Воста́нетъ бо iaзы́къ на iaзы́къ, и ца́р­ст­во на ца́р­ст­во, и бу́дутъ тру́си по мѣ́стa, и бу́дутъ гла́ди и мѧте́жи. Нача́ло болѣ́знемъ сѝ.
Tags: Евангелие дня
Subscribe

  • Деяния святых апостолов: Деян., 11 зач., 4, 13‒22

    Автор: Архиепископ Аверкий Таушев Слова апостола Петра произвели столь сильное впечатление на членов синедриона, что те не знали, на что им…

  • Евангелие от Иоанна: Ин. 5, 17‒24

    Автор: священник Даниил Сысоев Толкование на сегодняшнее чтение (Ин. 5, 17‒24). Текст евангельского зачала: (15 зач.) Исус же говорил им:…

  • Евангелие от Иоанна: Ин. 3, 16‒21

    Автор: священник Даниил Сысоев Толкование на сегодняшнее чтение (Евангелие от Иоанна глава 3, стих 16 и далее) начинается на 49-й минуте этой…

Comments for this post were disabled by the author