petrpavelhram (petrpavelhram) wrote,
petrpavelhram
petrpavelhram

Евангелие с толкованием (благовестное): от Марка 42 зачало

Автор: блаженный Феофилакт Болгарский

И и́же áще соблазни́тъ (σκανδαλίση̣, отвратит от веры) еди́наго от мáлыхъ си́хъ вѣ́рующихъ въ Мя́, дóбрѣе éсть емý пáче (лучше тому было бы), áще (если) облѣжи́тъ (περίκειται, находится) кáмень жéрновныи (μύλος ὀνικὸς, жёрнов ослиный) о вы́и (вокруг шеи) егó, и ввéрженъ (брошен) бýдетъ въ мóре. Если и соблазнишь одного из малых, то ты согрешил: лучше бы повесили тебе на шею жернов ослий (мельничный). Этим выражает, что мы подвергнемся в таком случае тягчайшему наказанию. Господь указал чувственное мучение с тем, чтобы устрашить нас этим видимым примером. И áще соблажня́етъ (σκανδαλίζη̣, будет совращать) тя́ рукá твоя́, отсѣцы́ ю́ (отруби её), дóбрѣ ти́ (хорошо тебе) éсть бѣ́днику (κυλλὸν, калекой) въ живóтъ вни́ти (в жизнь войти), нéже óбѣ рýцѣ имýщу (две руки имеющему) вни́ти (пойти) въ геéнну, во óгнь неугасáющiи, идѣ́же чéрвь и́хъ не умирáетъ (οὐ τελευτᾳϋ, не кончается), и óгнь не угасáетъ. И áще ногá твоя́ соблажня́етъ (будет совращать) тя́, отсѣцы́ ю́: дóбрѣ ти́ éсть вни́ти въ живóтъ хрóму, нéже двѣ́ нóзѣ имýщу, ввéржену бы́ти (βληθῆναι, быть брошенным) въ геéнну, во óгнь неугасáющiи, идѣ́же чéрвь и́хъ не умирáетъ, и óгнь не угасáетъ. И áще óко твоé соблажня́етъ тя́, исткни́ é (ἔκβαλε αὐτόν, выброси его), дóбрѣ ти́ éсть со еди́нѣмъ óкомъ (μονόφθαλμον, одноглазому) вни́ти въ Цáрствiе Бóжiе, нéже двѣ́ о́цѣ имýщу, ввéржену бы́ти (βληθῆναι, быть брошенным) въ геéнну óгненную, идѣ́же чéрвь и́хъ не умирáетъ, и óгнь не угасáетъ. Вся́къ бо (ведь) огнéмъ осоли́тся (будет осолен), и вся́ка жéртва сóлiю осоли́тся. Добрó (хороша) сóль; áще (если) же сóль не сланá бýдетъ (несолёная сделается), чи́мъ осоли́тся (ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε, в чём её приправите)? Имѣ́йте сóль въ [самих] себѣ́, и ми́ръ имѣ́йте междý собóю.

Высказав такую угрозу против соблазнителей, что лучше бы быть им вверженным в море, Господь поучает теперь соблазняемых остерегаться людей, готовых соблазнить и сбивать их с пути истины. Будет ли соблазнять тебя нога, или рука, или око, то есть будет ли соблазняющий и запинающий в деле спасения из числа домашних твоих, или из близких по плоти, — отсеки его, то есть отвергни любовь к нему и дружбу. А червь и огонь, терзающие грешников, есть совесть каждого и воспоминание о гнусных делах, совершенных в сей жизни. Это угрызает как червь и жжет как огонь. Вся́къ, говорит, огнéмъ осоли́тся, то есть искушен будет, как и Павел говорит, что все будет искушено огнем (см.: 1 Кор. 3, 13). И вся́ка жéртва сóлiю осоли́тся, — эти слова привел Исус из книги Левит (см.: Лев. 2, 13). Итак, надобно нам осолить свои жертвы солью Божиею, то есть приносить жертвы не чахлые и слабые, но крепкие и здоровые. Солью же Господь называет и апостолов, и вообще тех, которые имеют предохраняющую и вяжущую силу. Ибо как соль предохраняет мясо и не допускает зарождаться в нем червям, так и слово учителя, если оно крепко и вязко, удерживая людей от плотских страстей, не дает в них место неусыпающему червю. Если же сам учитель будет без соли и не будет иметь в себе возбуждающей и вяжущей силы, то чем осолится, то есть исправится? Итак, имейте в себе соль, то есть укрепляющую и вяжущую благодать Духа, чтобы быть вам в мире между собой, связуясь с ближним союзом любви. Вот что значит иметь соль, и вот к чему сказаны слова: мир имейте с ближними своими. О таких Соломон сказал: «Кони мнози в колеснице Фараони» и прочее. И оттýду востáвъ прéйде (приходит) въ предѣ́лы июдéйскiя, объ о́нъ пóлъ Иордáна (за Иордан). И снидóшася пáки (сходятся опять) нарóди (ὄχλοι, то́лпы) къ Немý, и я́ко (как Он) обы́чай (обыкновение) имѣ́(л), пáки учáше (опять учил) и́хъ. Господь часто оставлял Иудею по причине ненависти к Нему фарисеев. Но теперь опять приходит в Иудею, потому что приближалось время Его страданий. Впрочем, Он идет не прямо в Иерусалим, но сначала только въ предѣ́лы июдéйскiя, чтобы оказать пользу незлобливому народу; тогда как Иеросалим, по лукавству иудеев, был средоточием всякой злобы.

Tags: Евангелие дня
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author