petrpavelhram (petrpavelhram) wrote,
petrpavelhram
petrpavelhram

Category:

Псалом двадцать седьмойАвторы: профессоръ Юнгеровъ, протоиерей Олег Стеняев, протоиерей Алексий Ладыгин

Древний текст по Острожской Библии, перевод на русский Юнгерова.
Псало́мъ Давы́довъ, 27.
1 Къ Тебѣ́, Го́споди, воз­зову́, Бо́же мо́и не премолчи́ от­ мене́, да не когда́ премолчи́ши от­ мене́, и уподо́блюся низходя́щымъ въ ро́въ.
2 Услы́ши, Го́споди, гла́съ моле́нiя мо­его́, егда́ молюся къ Тебѣ́, внегда́ воз­дѣ́ти ми́ ру́цѣ мо­и́ къ цѣ́ркви святѣ́и Тво­еи.
3 Не привлецы́ мене́ съ грѣ́шники, и съ дѣ́ла­ю­щими непра́вду не погуби́ мене́, глаго́лющими ми́ръ съ бли́жними сво­и́ми, зла́ же въ сердцыхъ сво­и́хъ.
4 Да́ждь и́мъ, Го́споди, по дѣ́ломъ и́хъ, и по лука́в­ст­ву начина́нiйя и́хъ, по дѣ́ломъ руку́ и́хъ да́ждь и́мъ, воз­да́ждь воз­да́нiе и́хъ и́мъ.
5 Я́ко не разумѣ́ша въ дѣ́ла Госпо́дня, и въ дѣ́ла руку́ Его́, разори́ши и́хъ, и не сози́ждеши и́хъ.
6 Благослове́нъ Госпо́дь, я́ко услы́ша гла́съ моле́нiя мо­его́.
7 Госпо́дь помо́щникъ мо́и, и защи́титель мо́и, на Нь упова́ се́рдце мое́, и помо́же ми́, и процвѣте́ пло́ть моя́, и во́лею мо­е́ю исповѣ́мся Ему́.
8 Госпо́дь утверже́нiе людемъ Сво­и́мъ, и защи́титель спасе́нiемъ христа́ Сво­его́ е́сть.
9 Спаси́ лю́ди Своя́, и благослови́ достоя́нiе Свое́, и упаси́ я́ и воз­ми́ я́ дó вѣка.
Псаломъ 27-й. Псаломъ Давыда.
1. Къ Тебѣ, Господи, воззову, Боже мой, не безмолвствуй для меня [премолчи отъ мене — молчишь, не внимая мнѣ], дабы, когда Ты будешь безмолвенъ для меня [премолчиши отъ мене — молчишь, не внимая мнѣ], я не уподобился нисходящимъ въ могилу.
2. Услышь, Господи, голосъ моленія моего, когда я молюсь Тебѣ, когда воздѣваю руки мои ко храму святому Твоему.
3. Не похить меня съ грѣшниками, не погуби меня съ дѣлающими неправду, говорящими: «миръ» ближнимъ своимъ, тогда какъ зло въ сердцахъ ихъ.
4. Воздай имъ, Господи, по дѣламъ ихъ и по лукавству замысловъ ихъ, по дѣламъ рукъ ихъ воздай имъ, воздай имъ должное [букв. воздаяніе ихъ, т. е. что имъ слѣдуетъ воздать: «пусть впадутъ въ собственныя козни, какія устрояютъ другимъ»],
5. Ибо они не уразумѣли дѣлъ Господнихъ и дѣлъ рукъ Его: низложи ихъ и не возстановляй.
6. Благословенъ Господь, ибо Онъ услышалъ голосъ моленія моего.
7. Господь — помощникъ мой и защитникъ мой, на Него уповало сердце мое, и Онъ помогъ мнѣ, и процвѣла плоть моя [св. Аѳанасій и Климентъ Римскій (1 Кор. 26) видѣли здѣсь пророчество о воскресеніи тѣла человѣческаго], и охотно исповѣдаю Его.
8. Господь — крѣпость народа Своего и спасительная защита [защититель спасеній, уклоняемся по синод. переводу] помазанника Своего.
9. Спаси людей Твоихъ и благослови достояніе Твое, и паси ихъ и возвышай ихъ до вѣка.
Tags: катехизация
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author