petrpavelhram (petrpavelhram) wrote,
petrpavelhram
petrpavelhram

Псалом двадцать пятыйАвторы: профессоръ Юнгеровъ, протоиерей Олег Стеняев, священник Виктор Пасечнюк, протоиерей Алексий Ладыгин

Древний текст по Острожской Библии, перевод на русский Юнгерова.
Псало́мъ Давы́довъ, 25.
1 Суди́ ми Го́споди, я́ко а́зъ незло́бою мо­е́ю ходи́хъ, и нá Господа упова́я не изнемогу́.
2 Искуси́ мя Го́споди, и истяжи мя́, раждези́ утро́бы моя́, и се́рдце мое́.
3 Я́ко ми́лость Твоя́ предъ очи́ма мо­и́ма е́сть, и благо­угоди́хъ во и́стинѣ Тво­е́й.
4 Не сѣдо́хъ съ со́нмомъ су́етнымъ, и съ законопресту́пными не вни́ду.
5 Возненави́дѣхъ це́ркви лука́вну­ю­щихъ, и съ нечести́выми не ся́ду.
6 Умы́ю въ непови́н­ныхъ ру́цѣ мо­и́, и обы́ду олтáрь Тво́й, Го́споди,
7 услы́шати ми́ гла́съ хвалы́ Тво­ея́, и повѣ́дати вся́ чудеса́ Твоя́.
8 Го́споди, воз­люби́хъ благолѣ́пiе до́му Тво­его́, и мѣ́сто вселе́нiя сла́вы Тво­ея́.
9 Да не погуби́ши съ нечести́выми ду́шу мою́ и съ му́жи кровiи живо́тъ мо́й,
10 и́хже въ руку́ беззако́нiя, десни́ца и́хъ испо́лнися мзды́.
11 А́зъ же незло́бою мо­е́ю ходи́хъ: изба́ви мя́, Го́споди, и поми́луй мя́.
12 Нога́ моя́ ста́ на прáвотѣ, въ це́рквахъ благословлю́ Тя, Го́споди.


Псаломъ 24. Псаломъ Давыда.
1. Суди (защити, оправдай, помоги) меня, Господи, ибо я въ незлобіи своемъ ходилъ и въ надеждѣ на Господа не ослабѣю.
2. Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое.
3. Ибо милость Твоя — предъ моими очами, и я благоугоденъ былъ (Тебѣ, ходя) (дополняемъ по параллелямъ въ Быт. 5, 22; 6, 9; Пс. 55, 13 и по толкованію св. Аѳанасія, Зигабена, Анѳима; такъ и евр. текстъ понимаютъ) во истинѣ Твоей.
4. Не сидѣлъ я въ собраніи суетномъ и къ нарушителямъ закона не войду.
5. Возненавидѣлъ я скопище лукавыхъ и съ нечестивыми не буду сидѣть (ср.: Пс. 1, 1‒27).
6. Умою среди невинныхъ (въ знакъ своей невинности (Втор. 21, 6; Мѳ. 27, 24) и необщенія съ вышеупомянутыми беззаконниками ― Аѳанасій и Ѳеодоритъ) руки мои и обойду жертвенникъ Твой, Господи,
7. Дабы услышать мнѣ гласъ хвалы Твоей 3) и повѣдать о всѣхъ чудесахъ Твоихъ.
8. Господи! я возлюбилъ благолѣпіе дома Твоего и мѣсто вселенія славы Твоей.
9. Не погуби съ нечестивыми душу мою и съ кровожадными (ср. Пс. 5, 7) жизнь мою,
10. У которыхъ въ рукахъ беззаконіе, а десница ихъ наполнена мздоимствомъ.
11. А я ходилъ въ незлобіи моемъ: избавь меня, Господи, и помилуй меня.
12. Нога моя стоитъ на правомъ пути (слав. на правотѣ — на прямизнѣ: у Порфирiя и въ синод. на прямомъ пути), въ церковныхъ собраніяхъ (греч. ἐν ἐκκλησίαις — въ религіозныхъ собраніяхъ благочестивыхъ людей, собирающихся въ храмъ и по домамъ для прославленія Господа, въ противоположность собраніямъ нечестивцевъ изъ 5 стиха) буду благословлять Тебя, Господи.

Tags: катехизация
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author