?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Псалом двадцатыйАвторы: профессоръ Юнгеровъ, протоиерей Алексий Ладыгин

Древний текст по Острожской Библии, перевод на русский Юнгерова.
Псало́мъ Давыдовъ, 20.
1 Го́споди, си́лою Тво­е́ю воз­весели́т­ся ца́рь, и о спасе́нiи Тво­е́мъ воз­ра́дует­ся зѣло́.
2 Жела́нiе се́рдца его́ да́лъ еси́ ему́, и хотѣ́нiя устну́ его́ нѣ́си лиши́лъ его́.
3 Я́ко предвари́лъ еси́ его́ благослове́нiемъ благосты́н­нымъ, положи́лъ еси́ на главѣ́ его́ вѣне́цъ от­ ка́мене че́стна.
5 Живота́ проси́лъ е́сть от Тебе́, и да́лъ еси́ ему́ долготу́ дні́и въ вѣ́къ вѣ́ка.
6 Ве́лiя сла́ва его́ спасе́нiемъ Тво­и́мъ, сла́ву и велелѣ́пiе воз­ложи́ши на нь.
7 Я́ко да́си ему́ благослове́нiе въ вѣ́къ вѣ́ка, воз­весели́ши его́ ра́достiю съ лице́мъ Тво­и́мъ.
8 Я́ко ца́рь упова́етъ нá Господа, и ми́лостiю Вы́шняго не подви́жит­ся.
9 обря́щет­ся рука́ Твоя́ всѣ́мъ враго́мъ тво­и́мъ, десни́ца Твоя́ да обря́щетъ вся́ ненави́дящая Тебе́.
10 Я́ко положи́ши и́хъ я́ко пе́щь о́гнен­ну во вре́мя лица́ Тво­его́, Госпо́дь гнѣ́вомъ Сво­и́мъ смути́тъ я́, и снѣ́сть и́хъ о́гнь.
11 Пло́дъ и́хъ от­ земля́ погуби́ши, и сѣ́мя и́хъ от­ сыно́въ человѣ́ческыхъ.
12 Я́ко уклони́ша на Тя́ зла́я, помы́слиша совѣ́ты, и́хже не воз­мого́ша соста́вити.
13 Я́ко положи́ши я́ хребе́тъ въ избы́тцѣхъ Тво­и́хъ, угото́ваеши лице́ и́хъ.
14 Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Тво­е́ю, воспо­е́мъ и по­е́мъ си́лы Твоя́.
Псаломъ 20-й. 1. Псаломъ Давыда.
2. Господи! силою Твоею возвеселится царь и о спасеніи Твоемъ весьма возрадуется.
3. Ты далъ ему, чего желало сердце его, и прошенія устъ его Ты не лишилъ его.
4. Ибо Ты встрѣтилъ его благословеніемъ благостнымъ: возложилъ на голову его вѣнецъ изъ драгоцѣнныхъ камней.
5. Жизни просилъ онъ у Тебя, и Ты далъ ему долгоденствіе во вѣкъ вѣка.
6. Велика слава его въ спасеніи Твоемъ: славу и великолѣпіе Ты возложишь на него.
7. Ибо дашь ему благословеніе во вѣкъ вѣка, возвеселишь его радостью (пребыванія) съ лицемъ Твоимъ.
8. Ибо царь уповаетъ на Господа и по милости Вышняго не поколеблется.
9. Да найдетъ рука Твоя всѣхъ враговъ Твоихъ, десница Твоя да найдетъ всѣхъ ненавидящихъ Тебя.
10. Тогда поставишь ихъ, какъ раскаленную огнемъ печь [«чтобы истребить въ огнѣ и ихъ и потомство ихъ»], во время (посѣщенія) лица Твоего: Господь гнѣвомъ Своимъ приведетъ ихъ въ смятеніе, и поѣстъ ихъ огонь.
11. Плодъ ихъ съ земли истребишь и сѣмя ихъ изъ сыновъ человѣческихъ.
12. Ибо они предприняли [слав. уклониша, произносили хульныя рѣчи на Бога (ср. Пс. 2, 2‒4)] противъ Тебя зло, составили замыслы, которыхъ не могутъ исполнить.
13. Обратишь хребетъ ихъ [см. Пс. 17, 41], (а) остальныя Твои (стрѣлы) приготовишь для лица ихъ [т. е. и въ тылъ и въ лице поразишь враговъ].
14. Вознесись, Господи, силою Твоею [т. е. яви мощно и видимо для всѣхъ силу Твою; въ прокимнахъ на Вознесеніе эти слова прилагаются къ славному Вознесенію Христа], воспоемъ и прославимъ силы Твои.