?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Псалом восемнадцатыйАвторы: профессоръ Юнгеровъ, протоиерей Андрей Ткачев, протоиерей Алексий Ладыгин

Древний текст по Острожской Библии, перевод на русский Юнгерова.
Въ коне́цъ, псало́мъ Давыдовъ, 18.
2 Небеса́ повѣ́дуютъ сла́ву Бо́жiю, творе́нiе же ру́ку Его́ воз­вѣща́етъ тве́рдь.
3 Де́нь дни́ от­рыга́етъ глаго́лъ, и но́щь но́щи воз­вѣща́етъ ра́зумъ.
4 Не су́ть рѣ́чи, ни словеса́, и́хъ же не слы́шат­ся гла́си и́хъ.
5 Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́нiе и́хъ, и въ концы́ вселе́н­ныя глаго́лы и́хъ, въ со́лнцы положи́ селе́нiе Свое́,
6 и то́й я́ко жени́хъ исходя́ от­ черто́га сво­его́, воз­ра́дует­ся я́ко исполи́нъ тещи́ пу́ть.
7 От конца небесъ исхо́дъ его́, и срѣ́тенiе его́ до конца небесъ, и нѣ́сть, и́же укры́ет­ся теплоты́ его́.
8 Зако́нъ Госпо́день непоро́ченъ, обраща́я душá, свидѣ́тельст­во Госпо́дне вѣ́рно, умудря́я младе́нца.
9 Оправда́нiя Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́повѣдь Госпо́дня свѣтла́, просвѣща́ющи о́чи.
10 Стра́хъ Госпо́день чи́стъ, пребыва́я въ вѣ́къ вѣ́ка, судьбы́ Госпо́дня и́стин­ны, оправда́ны вку́пѣ,
11 вожделѣ́н­ны па́че зла́та, и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждьшя па́че ме́да и со́та.
12 И́бо ра́бъ Тво́й храни́тъ ихъ, внегда́ сохрани́ти ихъ воз­дая́нiе мно́го.
13 Грѣхопаде́нiя кто́ разумѣ́етъ? от­ та́йныхъ мо­и́хъ очи́сти мя́,
14 и от­ чужди́хъ пощади́ раба́ Тво­его́, а́ще не удолѣ́ютъ мѝ, тогда́ непоро́ченъ бу́ду, и очи́щуся от­ грѣха́ вели́ка.
15 И бу́дутъ во благоволе́нiе словеса́ у́стъ мо­и́хъ, и по­уче́нiе се́рдца мо­его́ предъ Тобо́ю вы́ну, Го́споди помо́щниче мо́й, и изба́вителю мо́й.
Псаломъ 18-й. 1. Въ конецъ. Псаломъ Давыда.
2. Небеса проповѣдуютъ славу Божію и о твореніи рукъ Его возвѣщаетъ твердь.
3. День дню передаетъ слово и ночь ночи возвѣщаетъ знаніе.
4. Нѣтъ нарѣчій и языковъ [нарѣчія некультурныхъ народовъ и языки образованныхъ народовъ], на коихъ не слышны [т. е. люди не выражали бы своего богопознанія, основаннаго на свидѣтельствѣ природы; см.: Рим. 1, 19‒20] были бы голосá ихъ [т. е. неба и земли].
5. Во всю землю вышло вѣщаніе ихъ и въ концы вселенной слова ихъ [апостолъ Павелъ прилагаетъ эти слова къ апостольской проповѣди, см.: Рим. 10, 18]. Въ солнцѣ поставилъ Онъ жилище Свое.
6. И оно [относятъ къ солнцу], какъ женихъ, выходящій изъ чертога своего, какъ исполинъ, съ радостью стремится пройти свой путь:
7. Отъ края неба исходъ его и заходъ [слав. срѣтеніе, т. е. встрѣча тьмы со свѣтомъ] его на краю неба, и никто не укроется отъ теплоты его.
8. Законъ Господень непороченъ: обращаетъ души; откровеніе [слав. свидѣтельство, т. е. тотъ же законъ Господень] Господне вѣрно: умудряетъ младенцевъ.
9. Оправданія Господни — правы: веселятъ сердце; заповѣдь Господня свѣтла: просвѣщаетъ очи.
10. Страхъ Господень — чистъ [т. е. дѣлаетъ проникнутаго имъ чистымъ и непорочнымъ (Пс. 118, 1)]: пребываетъ во вѣкъ вѣка; суды Господни истинны, всѣ они вмѣстѣ праведны [даруютъ исполнителямъ ихъ истинное оправданіе и честь],
11. Вожделѣннѣе золота и многоцѣннаго камня и слаще меда и сота.
12. Ибо рабъ Твой хранитъ ихъ: за соблюденіе ихъ воздаяніе велико.
13. Грѣхопаденія кто уразумѣетъ? [Ихъ силу и тяжесть для совѣсти, въ противоцоложность радости праведника, при исполненіи Господня закона.] Отъ тайнъ моихъ очисть меня,
14. И отъ чуждыхъ [несвойственныхъ богосозданной человѣческой природѣ, т. е. очень тяжкихъ грѣховъ, порождаемыхъ въ насъ демоническимъ вліяніемъ] пощади раба Твоего: если они не возобладаютъ мною, тогда я буду непороченъ и очищусь отъ великаго грѣха.
15. И будутъ слова устъ моихъ и помышленіе сердца моего всегда благоугодны предъ Тобою, Господи, помощникъ мой и избавитель мой.